TERMS & CONDITIONS

TATTOO CONSENT FORM

 • The attandance in all cases goes through filling in the attandance form via e-mail. In justified cases it can happen via other channels of communication.
 • The attendence forms are processed by my assistant. Setting appointment dates and e-mailing is executed by her, communication in all cases goes through her, in my name. (In the meantime I am informed about all mails, ideas and confirmed appointments.)
 • The first time the client meets me (Daniel Töröcsik) is at the agreed and confirmed booking date and time. This is subject to change based on previous agreements. In case it is necessary, for the sake of the perfect planning and outcome of the artwork, additional assessment in person is also available.
 • On the day of the booking, upon the arrival of the client a final briefing takes place about the previously wished and confirmed tattoo. The tattoo artist is listening to the thoughts and ideas of the client about a possible change request in person if there is any. After all, the plan of tattoo design is being finalized. The client is free to change that, limited to the ideas mentioned before in the attendance form.
 • The client gets to see the plan of the tattoo design the first time upon his or her arrival on the day of the appointment.
 • The plans are not beeing sent beforehand.
 • The client declairs under penalty of perjury that he or she does not suffer from any chronic deaseases (eg. HIV, Hepatitis, AIDS), otherwise is obliged to advice the tattoo artist in a written form sent with the application.
 • The client acknowledges that the tattoo artist contibutes with 60% to the outcome of the tattoo, the rest of 40% is provided by the client following the instuctions of the tattoo artist in a correct and precise manner about the treatment of the tattoo.
 • The client is communicating doubts and problems if any (about the tattooing, the procedure, the possible pain caused during tattooing) in person, when the tattooing takes place at all times. There is no possibility of subsequent complaints.
 • In case of any arising problems, both tattoo artist and client seek to solve the problem in a way that is beneficial for both parties.
 • The data provided on the application form are correct and valid in all cases.
 • In case of cancelling the appointment, it has to be done at least 10 consecutive days before the appointment. As well in any special vismayor case the client advices if he or she could not attend to the appointment, even if something happens right before.
 • Advance payments for the tattoo are no subject to refund.
 • In case of cancellation the client may request to postpone the appointment without any additional charge/advance payment. After the second case of cancellation the client looses the advance. Therefore in case of a applying for a new apponintment after a cancellation, the advance fee is imposed again.
 • The client appers clean and neat for the appointment, otherwise the tattoo artist has the right to cancel the appointment which would again imply loss of the advance payment.
 • The client recieves all the necessary information about the tattoo and the appontment via e-mail at all times.
 • The client does his or her best in treating the fresh tattoo the best way possible based on the instructions on care of the tattoo given by the tattoo artist. Aknowledges that those instructions vary depending on the tattoo artist. (See instructions on care of the tattoo).
 • The client understands reasons for exclosure (see reasons of exclosure).
 • The client understands that sending an application form does not mean that there is an immediate appointmet established. Taking the job and pricing is decision of the tattoo atrist at all times.
 • The price of the tattoo and means of payment is sent to all clients in a separate offer.
 • The price is depending on the style of the idea, the part of body, the size and comlicity of the tattoo.
 • The attandance is always in favour of the client (information on time and place of appointment).
 • When the client agrees on all the information, data and contents provided via e-mail, no deviation on this agreement is applicable later on.
 • The client acknowledges that he or she read and accepts all the points above, and once accepted no excuses or disagreements on them can be claimed.
 • The tattoo artist has the right to cancel the appointment if he observes disagreement on the tattoo between the client and him.

 

REASONS FOR EXCLUTION

 1. If the client does not apply for the appointment by filling in the application form.
 2. If the client does not accept and sign the concent form.
 3. If the client is under antibiotic treatment.
 4. If the client suffers from any heavy skin desease.
 5. If the appearence of the client is not clean and neat upon arriving the the appointment.
 6. If the client suffers from any infectious diseases (HIV, AIDS, Hepatitis).
 7. Under 18 years of age, we do not tattoo anybody.
 8. If the client is pregnant or breastfeeding.

 

A TÖRŐCSIK ART STUDIO ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. Az adatkezelő személye:

Jelen Adatvédelmi,- és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

a) Törőcsik Art Studio

Székhely: 1188 Budapest, Lajos utca 59.
Cégjegyzékszám: –
Adószám: 69133732-1-43
Telefonszám: 06 20 538 7989
Fax: –
E-mail: torocsikdaniel@yahoo.com
Képviselő: Törőcsik Dániel egyéni vállalkozó

a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Törőcsik Art Studio teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

 

Bevezetés

Az Adatkezelő, mint a Törőcsik Art Studio (továbbiakban: Tetováló szalon) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://danieltorocsik.com/ weboldalon, továbbá a Tetováló szalon recepcióján papíralapon is elérhető.

Jelen szabályzat a 1068 Budapest, Király utca 100. szám alatt található Törőcsik Art Studio megnevezésű Tetováló szalon által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 1. Fogalommeghatározás

– Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve a weboldalon keresztül időpontot foglaló felhasználó, a Tetováló szalon szolgáltatásait igénybe vevő vendég, stb.;

– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– Tetováló szalon: a 1068 Budapest, Király utca 100. szám alatt található Törőcsik Art Studio Tetováló szalon, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

– Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

– Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

– Weboldal: a https://danieltorocsik.com/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

– Facebook oldal: a facebook.com/torocsikartstudio portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 1. A szabályzat célja
 • A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Tetováló szalonnal kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
 • Hivatkozva az 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Tetováló szalon mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

 • Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 1. A Szabályzat hatálya
 • Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020. február hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 • Személyi hatály kiterjed

i. az Adatkezelőre, továbbá
ii. a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
iii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá

tartozó adatkezelések tartalmazzák,

iv. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 • Hivatkozva a 2. pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

i. a weboldalon keresztül megadott adataikkal a weboldalra regisztráltak,
ii. a weboldalon keresztül megadott adataikkal az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy

megigényelték,

iii. az appt@danieltorocsik.com e-mail címre küldött adataikkal, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, vagy
iv. az appt@danieltorocsik.com e-mail címre küldött adataikkal, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy
v. az Adatkezelő által üzemeltetett Tetováló szalon szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

 • Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.
 • Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Tetováló szalon minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
 1. Az adatkezelés elvei
 • Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 • Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –

c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e) Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

f) Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

g) Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

h) Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, a Vendég kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti.

i) Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 1. Az adatkezelés céljai

1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a következők:
a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése,
megkötése, végrehajtása, így különösen
i. az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történ kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
ii. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
iii. a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban;
iv. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló – érintetti és partneri – adatbázisok kezelése;
v. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába;
vi. a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
b. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
d. Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

7. Adatkezelés jogalapja

1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
2. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is – tájékoztatja.
3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

8. Az adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelés időtartama az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 3 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
2. Jelen szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő időtartamot is meghatározhat.

9. Az Adatkezelő nyilatkozatai

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
e. a Tetováló szalon Vendégei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
l. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

10.Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

10.1 Tetováló szalon által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
1. A Tetováló szalon által nyújtott szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően őrzi, és a rá vonatkozó adatkezelési határidő elteltével törli azokat.
2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a Tetováló szalon által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.
3. Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett az appointment@danieltorocsik.com vagy az info@danieltorocsik.com e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva.
4. Az egyes adatkezelési tevékenység során kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Tetováló szalon által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

10.2 Ajánlatkérés/információ kérése
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől, mint a Tetováló szalon üzemeltetőjétől ajánlatot vagy információt kérjenek.
2. Az ajánlatkérés vagy információkérés önkéntes.
3. Weboldalon, facebook oldalon, e-mail-en, telefonon és személyesen történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• e-mail cím*
• szolgáltatás* (pl. tetoválandó minta) részletei/kérdés
4. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett a weboldal „kapcsolat” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „küldés” gomb megnyomásával, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy személyen egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával a tetoválandó minta részleteiről és/vagy egyéb kérdésről.
b. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő Munkatársai kezelik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mailben, vagy facebook-on keresztül eljuttatnak a részére, vagy vele szóban közölnek, vagy információ kérés esetén, a fentiek szerint megválaszolják.
2. Az adatkezelés célja az érintett számára ajánlat valamint megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
3. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban nem tárolja, azokat a választ követően törli.
4. Az ajánlatkéréssel/információ kéréssel kapcsolatos adatkezelésről az info@danieltorocsik.com vagy a dani.torocsik@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást.

10.3 Időpontfoglalás
1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől, mint a Tetováló szalon üzemeltetőjétől időpontot kérjenek, amely során igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait.
2. Az időpontfoglalás önkéntes.
3. Weboldalon, facebook oldalon, e-mail-en, telefonon és személyesen történő időpontfoglalás esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• telefonszám*
• e-mail cím*
• szolgáltatás részletei* (pl. tetoválandó minta)
4. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett a weboldal „foglalás” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Jelentkezés várólistára” vagy az „Időpontfoglalás” gomb megnyomásával, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy személyen egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával a szolgáltatás igénybevételének időpontjáról.
b. Az Adatkezelő Munkatársai az időpontfoglalás során az Adatkezelő számára feltárt adatokat elektronikus rendszerben (naptárban) rögzítik.
5. Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont biztosítása és kapcsolattartás.
6. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban tárolja, és azokat a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal törli.
7. Az időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelésről a appointment@danieltorocsik.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást.

10.4 Szolgáltatások igénybevétele és a felelősségvállalói nyilatkozat
1. Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele előtt az érintettől felelősségvállalói nyilatkozatot kérhet a következő pontban meghatározott adatokat szolgáltatása mellett.
2. Amennyiben ilyen nyilatkozatot kér az Adatkezelő, úgy az adatkezeléssel érintett adatok köre a következő:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• telefonszám*
• e-mail cím*
• szolgáltatás nyújtását befolyásoló – egészségügyi – adat*
• felelősségvállalás elfogadásának jelzése*
3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az adott szolgáltatás igénybevétele előtt az érintett a meghatározott adatainak megadásával felelősségvállaló nyilatkozatot fogad el, amelyet Adatkezelő Munkatársa az Archiválási szabályzatban foglaltak alapján letárol.
b. Amennyiben az érintett fiatalkorú, úgy szülőjének vagy gyámjának nyilatkozata szükséges az adott szolgáltatás igénybevételéhez.
4. Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló egészségügyi adatot tár fel az Adatkezelő részére, úgy Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.
5. Adatkezelő az igénybe vett szolgáltatásról minden esetben számlát vagy nyugtát állít ki, amelynek másolati példányát az Archiválási Szabályzat szerint tárolja.
6. A számlázási adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
10.5 Ajándékutalvány
1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a Vendég különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Tetováló Szalon szolgáltatásaira.
2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
3. Az ajándékutalvány megrendelése telefonon, e-mailen keresztül vagy a Tetováló Szalonban személyesen történhet.
4. Megrendelés esetén az érintett adatok köre:
• vezetéknév*
• keresztnév*
• utalvány értéke*
5. Az érintettől érkező adatokat Adatkezelő részéről az Adatkezelő Munkatársai kezelik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére, vagy számára szóban közölnek.
6. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és az utalvány értékét az Adatkezelő számára megfizeti, úgy Munkatárs az Ajándékutalványt az érintett vagy az érintett által megjelölt személy számára kiállítja és számára postai úton megküldi, vagy ha az érintett a Tetováló szalonban tartózkodik, részére átadja.
7. Adatkezelő az igénybe vett szolgáltatásról minden esetben számlát vagy nyugtát állít ki, amelynek másolati példányát az Archiválási Szabályzat szerint tárolja.
8. A számlázási adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
9. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársai ismerhetik meg.
10.Munkatárs az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
11.Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a info@danieltorocsik.com vagy a dani.torocsik@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.

10.6 Érintett beleegyezésével készített képek
1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az Érintettről, valamint az elkészített tetoválásról kizárólag az érintett hozzájárulásával készít képet és az érintett hozzájárulásával teszi azt közzé a weboldalán, Facebook oldalán vagy Instagram oldalán.
2. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített képről az érintett felismerhető, úgy a kép személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
a. Amennyiben érintett a képről felismerhető, úgy kérheti a kép azonnali törlését és új kép készítését.
b. Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény, hogy a képről felismerhető, úgy kérheti a kép weboldalról vagy facebook oldalról történő törlését.
c. Amennyiben érintett a képről felismerhető, és a kép közléséhez kifejezetten hozzájárul, a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.
d. Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően azonnal köteles megtenni a kép eltávolítását szolgáló lépéseket.

10.7 Facebook oldal
1. Adatkezelő által üzemeltetett Tetováló szalon elérhető a Facebook vagy Instagram közösségi portálon.
2. A Facebook és Instagram közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.
3. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
4. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, a Tetováló szalonról, egyebekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt, ha azon az érintett felismerhető.
5. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

10.8 Weboldal látogatási adatok
I. Hivatkozások és linkek
1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
II. Analitika, cookie-k
3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
b. Funkcionális cookie-k
i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
c. Célzott cookie-k
i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
6. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére.
7. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
8. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
9. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

11. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

1. Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.
2. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
3. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.
4. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
5. A jelen szabályzat alapján az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő szerződéses Partnerei számára továbbítsa, hogy az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást, terméket az Adatkezelő a számára biztosíthassa, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte.
6. Az 5. pontnak megfelelően, Adatkezelő az érintett következő adatait továbbíthatja teljesítési segédjei, mint Partnerei számára:
a. Vezetéknév
b. Keresztnév
c. Telefonszám
d. Telefonszámszám
7. Adatkezelő más számára, továbbá más adatot nem továbbít.
8. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

12. Adatbiztonság, a személyes adatok

tárolása, az információbiztonság
1. Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.
7. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.
8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.
9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.
12. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

13. Jogorvoslati lehetőségek

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a info@danieltorocsik.com e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a. kezelése jogellenes;
b. az érintett kéri;
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10.Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

14. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzat 2020. február hó 1. napjától lép hatályba.
Budapest, 2020. február hó 1. nap

Törőcsik Dániel
Egyéni vállalkozó
Törőcsik Art Studio